ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

IDZIE LUTY – SZYKUJ CIEPŁE BUTY

Celem najbliższych zajęć będzie:

1. Chętne słuchanie tekstów literackich, przygotowanie do czytania i pisania.
2. Wykazywanie się w zabawach parateatralnych, kształcenie logicznego myślenia.
3. Uświadamianie dzieciom, że prace plastyczne mogą być sposobem przekazywania informacji.
4. Udział w koncertach organizowanych w przedszkolu. Nauka kulturalnego zachowania się podczas zbiorowego słuchania muzyki i oglądania spektakli teatralnych.
5. Posługiwanie się pojęciami w zakresie określania położenia przedmiotów.
6. Znajomość i rozumienie pojęcia: nauka, eksperyment. Chętny udział w prostych doświadczeniach i eksperymentach, próby formułowania wniosków.
7. Doskonalenie sprawności manualnych, zachęcanie do wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych.
8. Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
9. Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
10. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.
11. Zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego.
12. Nauka poprawnej mowy polskiej, odróżnianie jej od gwarowej i ludowej.