Uwaga Rodzice!

Przedszkole wznawia działalność od 11 maja 2020r. , przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  Ponadto pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Placówka będzie otwarta w godz. 6.00- 16.00

Zasady bezpieczeństwa
Placówka jest wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku. Placówka posiada pomieszczenie potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Jedna grupa dzieci ( 10-12) będzie przebywać tylko w jednej sali. Do grupy będą przypisani ci sami opiekunowie ( niekoniecznie wasze Panie z grupy). Dzieci będą miały do dyspozycji ograniczoną ilość zabawek i sprzętów tak, aby je łatwo dezynfekować. Grupy nie mogą się stykać ani w szatni, ani w łazience, a nawet na placu zabaw. Dzieci zgodnie z przyjętą procedurą będą odbierane w głównym holu przez wyznaczonego pracownika, który dodatkowo w obecności rodzica/opiekuna dokona pomiaru temperatury. Dzieci z podwyższoną temperaturą, objawami kataru, kaszlu, infekcji nie będą przyjmowane do placówki.

Fwd_ wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 30.04.2020 r

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki pod numerem telefonu: 82 563 01 51

Rodzicu,
-Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
– Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
i ust podczas drogi do i z placówki.
– Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
– Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.                                                                – Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
– Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
– Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
– Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Dla dzieci, które nie skorzystają z opieki w przedszkolu nadal prowadzimy zabawy zdalnie!

Przypominamy!!!

Na stronie przedszkola, w Strefie Rodzica zamieszczamy na bieżąco propozycje zabaw dla poszczególnych grup w ramach realizacji podstawy programowej. Ponadto dla chętnych publikujemy materiały w zakładkach: Innowacje, Koła Zainteresowań, Klub Młodego Odkrywcy. Ćwiczenia logopedyczne znajdują się w zakładce Porady logopedyczne. W zakładce  Zabawy w domu znajdują się propozycje zabaw z językiem angielskim, domowe katechezy oraz zadania i konkursy w ramach realizowanych projektów.

Relacje Kreatywnie w domu znajdziecie w Fotogalerii.

Przypominamy !!! Rodzicu wysyłając zdjęcie Swojego dziecka wyrażasz zgodę na jego publikację na stronie przedszkola!