Przedszkole Miejskie Nr 8 w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pm8.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2009.02.16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.09.02

Status pod względem zgodności z Ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
1. brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
2. niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
3. administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Powody wyłączenia:
– część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021- 03- 29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor        p. Barbara Foryt, e-mail: pm8@data.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 563 01 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna
1. Do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia: główne i boczne znajdujące się przy ulicy Mikołaja Reja 54
2. Aby wejść do budynku należy pokonać pięć stopni oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków.
3. Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście. W razie konieczności może być one użyte jako wyjście ewakuacyjne dla personelu. Ponadto z trzech sal prowadzą wyjścia na taras, które także są traktowane jako wyjścia ewakuacyjne.
4. Budynek jest jednopoziomowy, poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier, umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do wszystkich pomieszczeń budynku, w których prowadzona jest podstawowa działalność i/lub obsługa interesantów. W korytarzu budynku znajdują się standardowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
5. W budynku są wewnętrzne schody do piwnicy.
6. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku jest zapewniana w sposób wizualny – w formie planów rozmieszczonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
7. Placówka nie posiada urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – takich jak: pętle indukcyjne, informacje głosowe.
8. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on- line.
10. Placówka zapewnia dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby w przypadku niemożliwości maszynowego odczytania informacji o zakresie działalności podmiotu zamieszczonej na stronie internetowej podmiotu (tekst niedostosowany do odczytu maszynowego) pracownik podmiotu publicznego (lub inna osoba zapewniona przez podmiot) odczyta ten tekst na głos osobie niewidomej lub słabowidzącej.

Aplikacje mobilne
Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.