ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Odkrywamy sekrety przyrody jesienią                        

Drodzy Rodzice! Celem naszych zajęć będzie:

• Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez kształtowanie tożsamości lokalnej.
• Rozwijanie wiedzy i zainteresowań kulturą własnego miasta.
• Rozwijanie i wzmacnianie aktywności dziecka w środowisku lokalnym, rodzinnym. Wdrażanie dziecka do twórczego obcowania z kulturą miasta, regionu.  Rozbudzenie zamiłowania do rodzimej przyrody.
• Zachęcanie do uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat budując dłuższe wypowiedzi.
• Utrwalanie nazw najczęściej spotykanych grzybów, warzyw i owoców.
• Poznawanie miejsc, w którym jeże chronią się przed nadchodzącą zima, oraz sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy.
• Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii i wrażliwości.
• Doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody, wdrażanie do dbania o przyrodę.
• Wdrażanie do wypełniania obowiązków dyżurnego.
• Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych.
• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkami.
• Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, rozpoznawanie drzew po charakterystycznych liściach.
• Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
• Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.