ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

PRZYSZŁO DO NAS LATO
• Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

• Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia
i zwyczajów.
• Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji.
• Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości.
• Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi
w tym zakresie.
• Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka.
• Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, rozwiązywanie zadań z treścią.
• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość.
• Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań.
• Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru.
• Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości.
• Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny.
• Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.
• Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów.
• Doskonalenie umiejętności czytania.
• Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
• Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
• Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie.
• Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
• Określanie charakterystycznych cech lata, np.: długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np.: burzy, tęczy.
• Obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: lesie, na łące)
• Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich – wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw.
• Przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach.
• Rozwijanie operacyjnego rozumowania w zakresie ustalania stałej ilości płynów.
• Rozwijanie wyobraźni twórczej.
• Zachęcanie do radosnego eksperymentowania.