ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

• nabywanie poczucia przynależności narodowej poprzez  rozbudzenie zainteresowań krajem ojczystym i jego symbolami;
• przybliżenie dzieciom wiadomości na temat swojej miejscowości oraz  rozwijanie zainteresowań historią swojego rejonu;
• interesowanie się historią swojego miasta, słuchanie legend i opowieści związanych z jego powstaniem i tradycjami;
• poznawanie zawodów, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór;
• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
• wprowadzanie dziecka w świat majowej przyrody poprzez codzienną obserwację środowiska przyrodniczego;
• poszerzanie wiedzy przyrodniczej z wykorzystaniem albumów, encyklopedii, literatury fachowej;
• zapoznanie dzieci z wybranymi gatunkami kwiatów i zwierząt zamieszkujących łąkę – wyrabianie szacunku do zwierząt i roślin;
• wzbudzanie miłości i szacunku do rodziców, uświadamianie uczuć względem bliskiej rodziny;
• rozwijanie umiejętności recytatorskich, teatralnych, muzyczno-ruchowych – przygotowywanie występów artystycznych dla rodziców;
• poznawanie opowiadań, wierszy, filmów związanych z tematem ,,rodzina’’ – odtwarzanie ich treści , wyciąganie wniosków, doskonalenie mowy;
• integrowanie rodziny ze środowiskiem przedszkolnym podczas obchodów ,,Dnia Rodziny”;
• rozwijanie zainteresowań dzieci książkami, uświadamianie roli książek w życiu człowieka;
• odwiedzenie biblioteki oraz księgarni, poznawanie funkcji tych instytucji, wypożyczanie i kupowanie książek na własność;
• słuchanie opowiadań i wierszy czytanych przez nauczyciela – korzystanie z biblioteczki grupowej oraz przedszkolnej;
• zachęcanie dzieci do przynoszenia ulubionych książek z domu;
• próby stworzenia książki przez dzieci: wspólne tworzenie fabuły, ilustrowanie, ozdabianie okładki ( z pomocą nauczyciela);
• doskonalenie umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych;
• wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości;
• dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych;
• uświadomienie, że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności;
• kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań.